RODO kontrahenci

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH (RODO) KONTRAHENCI

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). W związku z powyższym przedstawiamy Państwu niniejszą informację, dzięki której dowiecie się, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

ADMINISTRATOR DANYCH:
Administratorem Państwa danych osobowych jest SEBASTIAN PAWEŁCZYK prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PR MANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Czeladzi przy ul. Nowopogońskiej 98, KRS
0000742293; NIP 6252465931; REGON 380874279.


KONTAKT Z ADMINISTRATOREM:
W zakresie przetwarzania danych osobowych z Administratorem można kontaktować się:
  pisemnie na adres siedziby tj. PR MANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Czeladzi przy ul. Nowopogońskiej 98;
  poprzez e-mail: BIURO@PRMANAGEMENT.PL
  telefonicznie pod numerem telefonu: 535 044 009.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, PODSTAWA PRZETWARZANIA ORAZ CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  zawarcia i wykonania umowy (w tym kontaktowanie się z klientem w związku z realizacją umowy) – podstawą
prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO; czas przetwarzania: przez okres trwania umowy i do czasu
przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy;
  rozpatrywania skarg i reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; czas
przetwarzania: przez okres 1 roku po upływnie terminu rękojmi, gwarancji lub rozliczeniu reklamacji;
  dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego jako windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych oraz egzekucyjnych; czas przetwarzania: do czasu zakończenia postępowań
sądowych i egzekucyjnych;
  archiwalnych (dowodowych) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; czas przetwarzania: do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności obowiązku przetwarzania dokumentów księgowych;
  statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu rozumianego jako zbieranie informacji o jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów w celu poprawy naszej działalności; do czasu posiadania dodatkowej innej podstawy prawnej przetwarzania;
  oferowania produktów i usług produktów bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu rozumianego jako reklamowania swojej działalności; czas przetwarzania: do czasu wniesienia sprzeciwu;
  oferowania produktów i usług produktów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu rozumianego jako reklamowania swojej działalności przy wykorzystaniu adresów e-mail, numerów telefonu; czas przetwarzania: do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu;
  obsługi zapytań składanych przy wykorzystaniu formularza kontaktowego – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu rozumianego jako utrzymywanie kontaktu z potencjalnym klientem; czas przetwarzania: do czasu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH:
Państwa dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, z którymi współpracujemy, w szczególności:
  podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską;
  podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
  organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania
ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
  podmiotom z nami współpracującymi, świadczącym dla nas usługi na podstawie umów zlecenia tj. firmie
księgowej, obsłudze IT, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem Administratora;

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie zawarcie umowy i realizacja zlecenia.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANYMI DANYMI OSOBOWYMI:
W związku z przetwarzanymi danymi osobowymi przysługują Państwu następujące prawa:
  dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  wniesienie sprzeciwu;
  przenoszenia danych;
  wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, gdy podstawą przetwarzania jest
udzielona przez Państwa zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody).

PRAWO DO SPRZECIWU:
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu, ale z wyłączeniem marketingu bezpośredniego. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI:
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach, jak również podejmujemy działania remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:
Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Scroll to Top